Privacy Disclaimer

Het gebruik van onze website (https://www.vmhtielt.be) en de bijhorende webshop (hierna gezamenlijk: de “Website”) dient steeds te gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op onze Website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Cookie Policy en de Privacy Policy. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Van Meerhaeghe N.V., als voor u, de gebruiker. Zodra u gebruik maakt van onze Website erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden. Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

1. Wie zijn wij?

De Website is een initiatief van: Van Meerhaeghe N.V. (Hierna: “Wij” en “Vmh”) Szamotulystraat 13 – 8700 Tielt BTW: BE0649 54 93 E-mail: info@vmhtielt.be Telefoon: +324 256 65 42 Contacteer ons gerust indien u verdere vragen of opmerkingen heeft; wij beloven u een spoedig antwoord!

2. Onze Website

2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Wij bieden een gebruiksvriendelijke Website en bijhorende webshop aan die veilig zijn voor iedere gebruiker. 
We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze Website te garanderen. Toch kunnen we u geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis. Wij dragen geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de Website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht. We hebben het recht om de toegang tot onze Website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

2.2 Inhoud op onze Website

De inhoud van de Website wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze Website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer inhoud wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze Website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze Website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze Website. In het geval bepaalde inhoud op onze Website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan u om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud. Onze Website kan inhoud bevatten die gedownload kan worden. Iedere download van onze Website gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

2.3 Wat wij van u als gebruiker verwachten

Ook de gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze Website. De gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Website. Zo mag de Website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere gebruikers op grote schaal te verzamelen. Het is bijgevolg aangeraden om onze Website niet te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers van de Website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de Website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder. Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de Website en andere gebruikers. In dat geval moet hij Van Meerhaeghe N.V. vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

3. Links naar andere websites

De inhoud van onze Website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde Website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites. Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt, verlaat men onze Website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade. Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

4. Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze Website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Van Meerhaeghe N.V. en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze Website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.  Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze Website wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze Website en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Van Meerhaeghe N.V. hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

5. Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de gebruiker zullen steeds conform onze geldende Privacy Policy verwerkt worden. Deze zijn steeds te raadplegen op onze Website. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden.

6. Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden.

Wij behouden de vrijheid om onze Website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding. Deze Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Van Meerhaeghe N.V., of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.